Δευτέρα, Ιούλιος 15, 2024

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία e-agri.gr αναγνωρίζει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική για εσένα και δεσμεύεται στο πλαίσιο αυτό να λάβει ενέργειες για την εν λόγω προστασία των προσωπικών σου δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τις πρακτικές διαφύλαξης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία e-agri.gr:

«Προσωπικά Δεδομένα» αποτελούν δεδομένα τα οποία σε προσδιορίζουν ως άτομο ή τα οποία συνδέονται ή σχετίζονται με ένα αναγνωρίσιμο άτομο.

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία e-agri.gr αποτελεί μια επιχειρήση που ειδικεύεται στην εμπορία και τη διάθεση Εξαρτημάτων Άρδευσης. Η εταιρεία έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα και έχει τα κεντρικά της γραφεία στην ακόλουθη διεύθυνση:

22χλμ ΕΟ Βόλου-Αθηνών, 37400, Βόλος, Ελλάδα

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και πως αυτά συλλέγονται από εμάς

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα διαφόρων τύπων και κατηγοριών τα οποία με τη σειρά τους προέρχονται από τους πελάτες μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των καναλιών επικοινωνίας μας, όπως είναι η ιστοσελίδα μας, είτε στο πλαίσιο της εκάστοτε επαγγελματικής μας σχέσης. Επίσης, δύναται να συλλέξουμε και να επεξεργασθούμε προσωπικά δεδομένα από διαθέσιμες δημοσιοποιημένες πηγές όπως τα εμπορικά μητρώα ή αρχεία, τον τύπο, τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο, με όλα τα ανωτέρω δεδομένα να αποκτώνται με απόλυτα νόμιμο τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Όνομα, Φύλο, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλεφωνικό αριθμό, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Ημερομηνία και τόπο γέννησης, Εθνικότητα, διαβατήριο, στοιχεία visa ή άλλων στοιχεία ταυτότητας που έχουν εκδοθεί από κρατικές υπηρεσίες, κλπ.

Στοιχεία παιδιών

Η ιστοσελίδα μας δεν προορίζεται για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 ετών, και επίσης δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες για παιδιά με σκοπό την πώληση ή την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.

Νομικό πλαίσιο περί επεξεργασίας των προσωπικών σου δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε και διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

Α. Καθίσταται απαραίτητο για την επιτέλεση ενός συμβολαίου ή συμφωνίας

Με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στα πλαίσια μιας συμβατικής συμφωνίας μεταξύ μας, αποδίδοντας από την πλευρά μας τον απαραίτητο σεβασμό αναφορικά με τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις οποίες ενδέχεται να ζητήσεις από εμάς,

Με σκοπό την προώθηση και την περαιτέρω επεξεργασία μιας αίτησης αναφορικά με μία θέση απασχόλησης σε εμάς,

Προκειμένου να εκπληρωθούν ενδεχόμενες άλλες συμφωνίες μεταξύ μας,

Με σκοπό τη συμμόρφωση απέναντι σε μία νομική υποχρέωση.

Β. Καθίσταται αναγκαίο για την εταιρεία «e-agri.gr» προκειμένου να συμμορφωθεί με μία νομική υποχρέωση

Να εκπληρώσει ενδεχόμενες φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις, καθώς και πιθανές υποχρεώσεις γνωστοποίησης ή αναφοράς στοιχείων.

Γ. Προκειμένου να εξυπηρετήσει τα νόμιμα επαγγελματικά συμφέροντα ενός τρίτου μέρους Το νόμιμο επαγγελματικό συμφέρον αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει για εμάς ένας επαγγελματικός ή εμπορικός λόγος για να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σου. Αλλά ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, μια τέτοια χρήση είναι συνεπής με τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, όπως για παράδειγμα και ειδικότερα πραγματοποιείται με σκοπό:

Να παρέχουμε προς εσένα αποτελεσματικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης,

Να ανταποκριθούμε στα αιτήματα σου προς εμάς,

Να βελτιώσουμε την ασφάλεια και τη χρηστικότητα της ιστοσελίδας μας,

Να εκτελέσουμε εμπορικές συναλλαγές μαζί σου,

Να σε κρατούμε ενήμερο για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Δ. Μας έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου

Υπό τον όρο της συναίνεσης την οποία έχεις με ελεύθερο τρόπο παράσχει προς εμάς, η νομική εγκυρότητα μιας τέτοιας επεξεργασίας και διαχείρισης της πληροφορίας βασίζεται στη συγκεκριμένη αυτή συγκατάθεσή σου.

Πώς διαμοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Στην πορεία της διεκπεραίωσης των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων, τα προσωπικά σου δεδομένα ενδέχεται να διαμοιρασθούν σε διάφορους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές δεσμεύονται με ειδικές Συμφωνίες Επεξεργασίας Δεδομένων, και στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν και να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων.

Τέτοιοι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές ενδέχεται να είναι:

Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι, Χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι, Πάροχοι υπηρεσιών cloud, Εξωτερικοί ελεγκτές και λογιστές, Εταιρίες μάρκετινγκ, Εταιρίες εξωτερικής ανάθεσης, κλπ.

Μεταφορά Δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»).

Τα προσωπικά σου δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες με σκοπό την εκπλήρωση μιας νομικής ή συμβατικής υποχρέωσης ή διότι μας έχεις παράσχει τη συγκατάθεσή σου προς αυτό. Οι διαχειριστές της πληροφορίας αυτής στις τρίτες χώρες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις Ευρωπαϊκές νομοθεσίες για την προστασία των δεδομένων και να διασφαλίζουν την ενδεχόμενη μεταβίβαση των πληροφοριών σου, σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

Διατήρηση και Αποθήκευση Δεδομένων.

Θα επεξεργαζόμαστε και θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σου δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της αμοιβαίας σχέσης μας, καθώς και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές και νομικές μας υποχρεώσεις.

Θα διαγράψουμε τα προσωπικά σου δεδομένα:

Όταν πλέον δεν θα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους οι συγκεκριμένες πληροφορίες συλλέχθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,

Σε περίπτωση αιτήματός σου ή τυχόν ένστασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αναιρούνται οι νομικές υποχρεώσεις που απαιτούν από την εταιρία μας να διατηρεί τέτοιου είδους πληροφορίες,

Όταν θα κρίνεται απαραίτητο ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας «e-agri.gr», και

Αν η συλλογή εκ μέρους μας αυτών των πληροφοριών βασίστηκε στη συγκατάθεσή σου, και υπάρξει επακόλουθα μια απόσυρση αυτής της συναίνεσης από μέρους σου.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία ενεργειών και δημιουργία προφίλ

Κατά τη διενέργεια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, δεν κάνουμε χρήση κάποιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας ενεργειών και λήψης αποφάσεων. Ενδέχεται να επεξεργασθούμε ορισμένες πτυχές των πληροφοριών σου με αυτοματοποιημένο τρόπο, με σκοπό να δημιουργήσουμε μια επαγγελματική σχέση μαζί σου.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα για δραστηριότητες μάρκετινγκ

Ενδέχεται να επεξεργασθούμε τα προσωπικά σου δεδομένα με σκοπό να σε ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να σε ενδιαφέρουν ή να ενδιαφέρουν την επιχείρησή σου.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό αποτελούνται από πληροφορίες που παρέχεις προς εμάς και από δεδομένα τα οποία συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας προς εσένα όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σου να πράξουμε κατά αυτόν τον τρόπο ή εάν θεωρούμε ότι μια τέτοια ενέργεια τεκμηριώνεται βάσει των νομιμοποιημένων συμφερόντων μας.

Διατηρείς και έχεις το δικαίωμα ένστασης οποιαδήποτε χρονική στιγμή απέναντι στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ.

Τα δικαιώματά σου σχετικά με την προστασία δεδομένων

Διατηρείς και έχεις τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σου δεδομένα:

Το δικαίωμα αιτήματος πρόσβασης στα Προσωπικά σου Δεδομένα, τη δυνατότητα να ζητήσεις αντίγραφο των δεδομένων σου ώστε να πραγματοποιήσεις έλεγχο εάν αυτά χρησιμοποιούνται νομότυπα.

Το δικαίωμα να ζητήσεις τη διόρθωση ή τη διαγραφή των Προσωπικών σου Δεδομένων,

Το δικαίωμα ένστασης ή περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών σου Δεδομένων, για παράδειγμα εάν οι σχετικές πληροφορίες δεν είναι ακριβείς ή δεν εξυπηρετούν πλέον το σκοπό για τον οποίο αντλήθηκαν και συλλέχθηκαν,

Το δικαίωμα της δυνατότητας μεταφοράς των δεδομένων, για παράδειγμα της λήψης ενός αντιγράφου των δεδομένων αυτών σε ηλεκτρονική μορφή ή της δυνατότητας μεταφοράς των Προσωπικών σου Δεδομένων από εμάς προς ένα άλλο μέρος,

Το δικαίωμα ένστασης έναντι της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ενεργειών και αποφάσεων ή έναντι της δημιουργίας προφίλ με βάση τα Προσωπικά σου Δεδομένα,

Το δικαίωμα της απόσυρσης της συγκατάθεσής σου. Μια τέτοια απόσυρση συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων βάσει της συγκατάθεσής σου, πριν από τη χρονική στιγμή της απόσυρσης αυτής της συγκατάθεσης από εσένα.

Για να εξασκήσεις τα δικαιώματά σου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσεις μαζί μας στη διεύθυνση (Επικοινωνήστε μαζί μας). Ή εναλλακτικά μπορείς να μας στείλεις μια επιστολή, θέτοντάς την υπόψη του τμήματος προσωπικών δεδομένων.

Το δικαίωμα υποβολής διαμαρτυρίας

Έχεις το δικαίωμα υποβολής διαμαρτυρίας προς μια εποπτική αρχή σε περίπτωση που έχεις εξασκήσει όλα τα δικαιώματά σου περι προστασίας των προσωπικών σου δεδομένων και εξακολουθείς να αισθάνεσαι ότι οι ανησυχίες σου ως προς το πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς από εμάς. Σε αυτή την περίπτωση η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Μεταβολές σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα μεταβολής της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις σχετικές με αυτή επιχειρηματικές στιγμές οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Θα σε ενημερώσουμε σχετικά για μία τέτοια μεταβολή όπως προβλέπεται, κατά τη στιγμή που θα προβούμε στις σχετικές τροποποιήσεις επί της παρούσας δήλωσης προσωπικών δεδομένων και θα τροποποιήσουμε αντιστοίχως την ημερομηνία αναθεώρησης αυτής της δήλωσης.